CAMT ต้อนรับอาคันตุกะ จาก E?tv?s Lor?nd University ประเทศฮังการี

14 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Mr. Miklos Gabor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการจัดการนวัตกรรมจาก E?tv?s Lor?nd University (ELTE) ประเทศฮังการี ภายใต้โครงการริเริ่มเชื่อมโยงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม (Seed International Initiatives) รวมไปถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Miklos Gabor จัดบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท เรื่อง "Matching of competencies: discover the gaps between supply and demand" โดยเน้นไปที่ประเด็นความแตกต่างระหว่างความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการกับความสามารถของสถาบันการศึกษา รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง B302 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่