นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัล โครงการประกวดสารคดีสั้น “7HD NEW IDEAS CONTEST”

16 พฤษภาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

     นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม BABY BIRD” และ “ทีม HIT THE HAY” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท จากโครงการประกวดสารคดีสั้น “7HD NEW IDEAS CONTEST”

     การประกวดสารคดีสั้นความยาว 5 นาที “7HD NEW IDEAS CONTEST” ในหัวข้อ “เด็กไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และโชว์ศักยภาพในการผลิตสื่อ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงกับทีมข่าวคุณภาพ จัดโดยช่อง 7HD ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบิโอเร ยูวี อะควา ริช วอเตอร์รี่ เอสเซ้นส์ ในปีนี้ มีนักศึกษาจากทั่วประเทศสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 90 ทีม ซึ่งในรอบแรก ได้คัดเลือกนักศึกษา 20 ทีม พร้อมมอบเงินสนับสนุนการผลิตผลงานจริง ทีมละ 10,000 บาท จากนั้นจึงคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 ทีมในรอบสุดท้าย ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลผ่านระบบ Video Conference ทาง Facebook Page: Ch7HD และ Ch7HD News เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

     รายชื่อสมาชิกทีม BABY BIRD ผลงานเรื่อง “Burnout Syndrome”
     อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร
     พี่เลี้ยง: วิสุทธิ์ เพ็ญวิเชียร
     ทีมโค้ช: ทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์, อัจฉรา คำธิตา, ภานุรัจน์ ศนีบุตร
                  1. นางสาวจิรันธนิน ราชจริต                รหัสนักศึกษา 611810029
                  2. นายเฉลิมพล สุวรรณ                      รหัสนักศึกษา 611810031
                  3. นายธนพล บัวสุวรรณ์                      รหัสนักศึกษา 611810074
                  4. นางสาวสิริกร กองบุตร                    รหัสนักศึกษา 611810198
                  5. นายจักรินทร์ นมนาน                       รหัสนักศึกษา 611810269
                  6. นางสาวฐิตารีย์ ไชยวัต                    รหัสนักศึกษา 611810271
                  7. นางสาวณัฏฐ์กานดา พงศ์วิโรจ         รหัสนักศึกษา 611810273
                  8. นางสาวฟ้าริดา วีระเพ็ชร์                  รหัสนักศึกษา 611810282
                  9. นางสาววันวิสาข์ โรจนรักษาวงศ์       รหัสนักศึกษา 611810283

     รายชื่อสมาชิกทีม HIT THE HAY ผลงานเรื่อง “รถไฟสายการศึกษา”
     อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทมัย อินทจักร และอาจารย์คุณวุฒิ บุญฤกษ์ (อาจารย์พิเศษ) ร่วมให้คำปรึกษาในชั้นเรียน
     พี่เลี้ยง: พรเทพ สิงหกุล
     ทีมโค้ช: ชัยอนันต์ ปันชู, ณรัช ภัทรปุณณโชติ, มยุรี ไพบูลย์กุลกร
                1. นางสาวเกศราภรณ์ นีรนาทวรุตม์กุล     รหัสนักศึกษา 611810017
                2. นางสาวณีรนาท ลําน้อย                      รหัสนักศึกษา 611810066
                3. นางสาวบุษกร แซ่จิ้ว                          รหัสนักศึกษา 611610086
                4. นางสาวนุชจรี แก้วกันใจ                      รหัสนักศึกษา 611810095
                5. นางสาวพัชรินทร์ สีทา                         รหัสนักศึกษา 611810120
                6. นางสาววรนุช วีระขจร                          รหัสนักศึกษา 611810147
                7. นางสาวฉัตรลดา ตั้งใจ                        รหัสนักศึกษา 611610177
                8. นางสาวสุมาวดี โพคะรัตน์ศิริ                รหัสนักศึกษา 611610182
                9. นางสาวทิรารักษ์ อินต๊ะเม้า                  รหัสนักศึกษา 611810277

     ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมผลงานสารคดีสั้นของทั้ง 20 ทีม ได้ในรายการสนามข่าว 7 สี ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 หรือสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.ch7.com/7hdnewideascontest

     หมายเหตุ: การผลิตสารคดีสั้นดังกล่าวของนักศึกษา 3 ทีม ได้แก่ “ทีม BABY BIRD” “ทีม HIT THE HAY” และ “ทีม วื้อวืน” ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 851448 การผลิตสื่อวารสารศาสตร์ (Journalism Production Project) ของกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน



     รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม

     รายชื่อสมาชิกทีม วื้อวึน ผลงานเรื่อง “โควิด with การศึกษา”
     อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร
     พี่เลี้ยง: จุฑารัตน์ มีช้าง
     ทีมโค้ช: จุติวดี ทองนาค, วาเนสสา สมัคศรุติ, ศิริพร นิยมทรัพย์ศิริ
                   1. นายชยพล ภู่ธนะมั่น                  รหัสนักศึกษา 611810037
                   2. นายณรงค์เดช เพิ่มกสิกรรม        รหัสนักศึกษา 611810054
                   3. นางสาวธนพร สุทธากิจพันธ์       รหัสนักศึกษา 611810074
                   4. นายพิสิษฐ์ ตรีภพพนัสสัก           รหัสนักศึกษา 611810127
                   5. นางสาวมัญชุพร แซ่ย่าง              รหัสนักศึกษา 611810138

     รายชื่อสมาชิกทีม พิราบคาบสาร ผลงานเรื่อง “ไปแน่ถ้าแม่ไม่ว่า”
     อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร
     พี่เลี้ยง: ไพจิตร ภานนท์
     ทีมโค้ช: จุติวดี ทองนาค, วาเนสสา สมัคศรุติ, ศิริพร นิยมทรัพย์ศิริ
                  1. กชพงศ์ นิติวัฒนกุล                 รหัสนักศึกษา 621810001
                  2. นรบดี แสนอินทร์                     รหัสนักศึกษา 631810092
                  3. พชร กันธะวัง                          รหัสนักศึกษา 631810129
                  4. มนัสนันท์ ไตรรส                     รหัสนักศึกษา 631810166
                  5. มูซอลลีน มะลิวัลย์                  รหัสนักศึกษา 631810169
แกลลอรี่