พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด

23 ธันวาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง ECB2602 คณะเศรษฐศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่