โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 "ขึ้นวอร์ดให้ปัง ใจไม่พัง สังฆภัณฑ์ไม่ต้องจ่าย"

5 เมษายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 "ขึ้นวอร์ดให้ปัง ใจไม่พัง สังฆภัณฑ์ไม่ต้องจ่าย" วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ของคณะฯ ได้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองในการจัดการอารมณ์และความเครียด รวมทั้งได้เห็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

แกลลอรี่