อาจารย์ CAMT เป็นวิทยากรพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

28 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาธุรกิจการตลาด และการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยโปรแกรม Power BI” ให้ชมรมนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นวัตกรรมภาคเหนือ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
แกลลอรี่