การรันตีมาตรฐานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวฯ มช. ได้รับรองจาก TABEE

7 ตุลาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ได้รับรอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board for Engineering Education: TABEE) ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด หลังจากคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าวเข้าตรวจประเมินหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคมที่ผ่านมา อนึ่ง การรับรองฯ นี้มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2565 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26782
แกลลอรี่