นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนจีเอสไอ ณ ประเทศเยอรมนี

14 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        นางสาวเกษชฎาภาส รัตนสุภา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนจีเอสไอ ณ สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 และในโอกาสเดียวกันนี้ นายพงศ์พล ภาคพรม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่านการคัดเลือก และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้แทน สำรอง

คณะวิทยาศาสตร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แกลลอรี่