CMU Smart Students

30 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่ CMU Smart Students หวังผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม คุณภาพ และมีความเป็นพลเมืองโลก

      รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ประเทศไทย สังคมไทย ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการที่จะไปทำงาน ทำประโยชน์ให้กับทุกองค์กร ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มหาวิทยาลัยจึงกำหนดคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น Smart Students เพื่อรองรับการสำเร็จไปเป็นบัณฑิตที่เป็น global citizen


CMU Smart Students เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
1. Smart IT นักศึกษา มช. จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้นเคย และขวนขวายหาความรู้ได้จากทุกที่ตลอดเวลา จากอุปกรณ์ที่มีและมหาวิทยาลัยจัดให้


2. Smart English นักศึกษา มช. จะได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นตามที่นักศึกษาสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ จะต้องมีความรู้ ภาษาอังกฤษที่สามารถอ่านหนังสือตำราภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้ได้ พูด เขียน โต้ตอบได้อย่างไม่ติดขัด สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยการพัฒนาผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ อีกทั้งการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ


3. Smart Character นักศึกษา มช. จะต้องเป็นผู้ที่มีความสง่างาม อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักและชื่นชมของทุกคน


4.Smart Health นักศึกษา มช. เป็นผู้ที่รักในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ มีจิตใจที่งดงามอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์


5. Smart Brain นักศึกษา มช. เป็นผู้ที่จะต้องมีการพัฒนาสมองให้เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้จาก ทุกแหล่ง มาเป็นองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง และสร้าง วิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำประเทศสู่การแข่งขันและเป็นอาชีพของตนเองได้


6. Smart Heart นักศึกษา มช. เป็นผู้ที่มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานที่ไหน ก็มีจิตอาสาที่จะทำงานเพื่อองค์กร เพื่อส่วนรวม เมื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายก็ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ เพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีคุณภาพ


คุณลักษณะของนักศึกษา มช. ทั้ง 6 ด้านนี้ จะเป็นแนวทางให้การเรียนการสอนและกิจกรรมที่จัดโดยคณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษาทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษา ทั้ง 6 ด้านได้ และมั่นใจว่า บัณฑิต มช. จะเป็นพลเมืองโลกที่ดี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิต มช.ให้เป็นผู้ที่คุณธรรม คุณภาพและความเป็นพลเมืองโลกแกลลอรี่