CAMT รุกความร่วมมือต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ASTRA และต่อยอดโครงการความร่วมมืออื่น ๆ

12 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ์ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee Meeting) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ASTRA (Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia) ร่วมกับพันธมิตรจากสหภาพยุโรปและเอเชียอีก 7 สถาบัน เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในภาพรวม และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Union Commission) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยเหล่าตัวแทนจากสถาบันพันธมิตรได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข การส่งมอบผลลัพธ์ของงานในแต่ละระยะภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงการทบทวนแผนงานที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป

สำหรับโครงการ ASTRA เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ Erasmus+ มุ่งสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ที่เหล่าพันธมิตรทั้ง 8 สถาบันได้ร่วมกันผลักดัน ASTRA ให้บรรลุภารกิจการส่งมอบผลลัพธ์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ ภารกิจถัดไปของโครงการ ASTRA คือ กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้นำ หรือ Train the Trainers Programme ดำเนินการโดยพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป ณ ประเทศอิตาลีและสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ในระหว่างวันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2565 โดยขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของสถาบันพันธมิตรที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ “ศูนย์นวัตกรรมและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา” แห่งใหม่ หรือ “R&D Innovation & Consulting Hub” ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการหารือเพิ่มเติมเพื่อการยื่นขอทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในโครงการถัดไป ที่มีการส่งโครงร่างของคำสนับสนุนภายใต้ความร่วมมือที่สำคัญนี้

ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์และดำเนินการความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งด้านวิชาการและความร่วมมือด้านต่าง ๆ

อัปเดตและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.astra-project.eu/
Facebook page: https://www.facebook.com/astra.eu.project
Twitter: twitter.com/ASTRA_Project_
Web: coe.camt.cmu.ac.th
แกลลอรี่