สถาบันวิจัยสังคม จัดการบรรยายพิเศษและพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์

9 ธันวาคม 2563

สถาบันวิจัยสังคม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก สถาบันวิจัยสังคม จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นร่องรอยแห่งอดีตเก่า - ใหม่ในเนื้อเมืองปัจจุบัน (Palimpsest: Tracing The Past from The Present in Chiang Mai Urbanism) ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อแรก: "Palimpsest and the old Custom House Project"
เวลา 13.30-14.30 น.
โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน,
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก, กรมศิลปากร

หัวข้อที่สอง: "ผังนำเสนอขอบเขตมรดกโลกเชียงใหม่ และแหล่งมรดกทั้ง 48 แหล่ง" เวลา 14.30-15.30 น.
โดย ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์,
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล,อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 15.30 – 16.00 น.

โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธานในพิธี และลงบันทึกสมุดเยี่ยมเพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์และเปิดศูนย์การเรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์

และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม นำชมนิทรรศการและข้อมูลที่จัดแสดง ณ ศูนย์เรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์
แกลลอรี่