CMUBS ใส่ใจสุขภาพคณาจารย์บุคลากร จัดสวัสดิการด้านสุขภาพบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี

3 พฤษภาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีแก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพที่มอบให้กับผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้บริการตรวจวัดความดันพร้อมฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ทั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้า รวมจำนวนกว่า 60 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่