คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี

20 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร นักศึกษาปริญญาเอก (รหัส 620851014) สังกัดสาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ที่ได้รับรางวัล Young Minds Award (Best Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ XV International Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants จัดขึ้น ณ National University of Singapore (ประเทศสิงคโปร์) (ระบบออนไลน์) 

แกลลอรี่