ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกื้อนรี อินต๊ะพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

13 มกราคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวเกื้อนรี อินต๊ะพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "Best Paper Award จากการนำเสนอบทความเรื่อง Impacts of Political Participation of The Aging Population on Public Health Expenditure in Asia" ในการประชุมวิชาการ SIBR 2021 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research โดยมี ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่