CAMT จัดกิจกรรม อบรมศิลปะการสื่อสารและการนำเสนอให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ

27 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “ศิลปะการสื่อสารและการนำเสนอ” ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรม WORKSHOP สร้างความมั่นใจ เทคนิคการแต่งตัว และการพูดอย่างมีไหวพริบ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพในการสื่อสาร สร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ สนับสนุนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ ด้าน SO3 Smart Organization พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปัถวี หนูคุ้มทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสายการบิน รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระดับชั้น First Class กว่า 17 ปี และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันพิธีกร (Spokesmodel) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่