ประมวลภาพวันที่ 2 " ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น 4.0 " ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปีงบประมาณ 2562

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 2 "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น 4.0" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปีงบประมาณ 2562 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (สสว. ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยมี อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ฯ กล่าวเปิดกิจกรรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติาร โดยมี อาจารย์สุประวิณ ณ เชียงใหม่ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
แกลลอรี่