ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ณ ลานกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่