หารือความร่วมมือกับ บริษัทในกลุ่ม Thai Commercial Group (TCC GROUP)

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

หารือความร่วมมือกับ บริษัทในกลุ่ม Thai Commercial Group (TCC GROUP)
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ คุณชุรี นาคทิพวรรณ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และ คุณนิติกร นิมมาณวัฒนา ผจก.ฝ่ายบุคคล บริษัทในกลุ่ม Thai Commercial Group (TCC GROUP) โดยมี คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ในด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน การรับนักศึกษาเข้าทำงาน รวมถึงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
#เกษตรมช
แกลลอรี่