นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ได้รับรางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแข่งขันในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศ

3 ตุลาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร #ทีมมากะหรีด นายภูธเนศ บุญมาเลิศ นส.ชลิดา พิมศรี นส.วนิตชญา สมบูรณ์ และนส. ณัฐนิชา รัตโนทัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ “ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” และ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” คว้ารางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 8:00 – 13:00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมมากะหรีดจะเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้
.
ทั้งนี้ #ทีมมากะหรีด ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ กำลัง2 ประจำปี 2565 โดยธนาคารออมสิน เพื่อนำจิ้งหรีดที่เพาะเลี้ยงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านแม่ตาด มาผ่านกรรมวิธีให้เป็นผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง จากนั้นใช้เป็นส่วนผสมของขนมขาไก่เพื่อเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเป็นอาหารว่างที่อร่อยให้โปรตีนและแคลเซียม นอกจากนั้นนักศึกษายังได้แนะนำการทำบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่าย การนำเสนอช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับคนวิสาหกิจชุมชนฯ โดยโครงการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
#ออมสินยุวพัฒน์
#ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง
#FECMU
#อกมช
แกลลอรี่