ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์

29 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ ในโอกาส ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านการบริการคลินิก จากราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
แกลลอรี่