โรงงาน CBG มช. คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในระดับอาเซียน

14 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023 ด้านพลังงานทดแทน ในประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) พร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศเข้าประกวดในเวที ASEAN Energy Awards 2023 ภายใต้ผลงาน “โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG-Compressed Biomethane Gas) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” การแข่งขันครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 208 ราย ได้รับรางวัล จำนวน 68 รางวัล

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีพี จำกัด ในการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานในที่พื้นที่ห่างไกลจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยก๊าซ CBG ที่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคมาช่วยลดการใช้น้ำมัน

การดำเนินการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ใน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถจัดจำหน่ายก๊าซ CBG ได้มากกว่า 3.3 ล้านกิโลกรัม สามารถมูลค่าให้เกษตรกรและชุมชนกว่า 51.5 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในพื้นที่ และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 5.2 หมื่นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับก๊าซเพื่อขยายผลไปยังโรงงานที่มีน้ำเสียและต้องการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย

การประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อการแสดงความชื่นชมและยกย่องผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังานโดยสมัครใจ และขยายไปสู่ในด้านพลังานทดแทนจนประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านพลังาน อันมีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ จนนำมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

การประกวดจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาผลงานดีเด่นด้านพลังงานจะมาจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ / นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากองค์กร หรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ และผู้แทนจาก พพ. จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านพลังงาน ผู้รับรางวัลจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดระดับอาเซียนในเวที ASEAN Energy Awards 2023
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรและการเรียนการสอน เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สู่ชุมชน มุ่งพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยไปอย่างไม่หยุดยั้งแกลลอรี่