สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) มช. ตอบโจทย์ SDG 7: Affordable and Clean Energy

6 กันยายน 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

สถานีอัดประจุไฟฟ้าพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Charging Station)จากพลังงานโซลาร์เซลล์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานีสถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่สนองตอบต่อโจทย์ SDG 7: Affordable and Clean Energy ซึ่งเป็น1ในSDGsที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักในการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)

สถานีอัดประจุไฟฟ้าพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Charging Station)ได้ถูกออกแบบและติดตั้งให้สามารถรองรับรองรับยานยนต์ได้ทั้งรถแบบ Hybrid ที่มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน Plugin Hybrid (PHEV) และรถไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้า 100% (All Electric Car)

เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเป็นแบบที่มีหลายหัวจ่ายไฟฟ้าในชุดเดียว โดยมีหัวอัดประจุดแบบ CHAdeMO, CCS Combo2 และ AC Type2 ซึ่งรองรับทั้งการอัดประจุดแบบปกติ (Normal Charge และ Quick Charge) เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น ใช้เวลาในการชาร์จแต่ละครั้งประมาณ 30-40 นาที สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 5 ที่นั่ง วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตรต่อครั้ง  โดยทางสถานีฯได้เปิดให้บริการฟรี แก่ประชาชนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน และกำลังจะดำเนินการให้บริการผ่านบริการผ่านแอพลิเคชั่น EleXA ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อัตราค่าบริการ6.50บาท/kWh

ซึ่งการให้บริการของสถานีฯนับเป็นการดำเนินการตามหลักการของ SDG 7: Affordable and Clean Energy สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่่ที่่ยั่่งยืนในราคาที่่ย่อมเยา และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึงร้อยละ 20 นับเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่สำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ CMU Smart City-Clean Energy มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พิกัด สถานีอัดประจุไฟฟ้า มช. (Charging Station) https://goo.gl/maps/1csnUHpAMhsZUPCbA

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311

#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG7 #CMUSDG9
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegas

แกลลอรี่