การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency)”

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธิญา สิโรรส นักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ ชั้น G1 อาคาร 3 (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ) คณะเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่