CMU Library เปิดพื้นที่บริการ พร้อมยืมหนังสือด้วย smart device

3 พฤศจิกายน 2564

สำนักหอสมุด

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักหอสมุดได้ปิดพื้นที่บริการ ณ อาคารสำนักหอสมุดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา โดยเน้นการให้บริการนำส่งหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการ (delivery) และการให้บริการดิจิทัล (digital services) ซึ่งที่ผ่านมาสามารถให้บริการได้อย่างเป็นที่พึงพอใจ ในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำนักหอสมุดจะเปิดพื้นที่บริการ ตั้งแต่ชั้น 1-4 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ด้วยมาตรการการเข้าใช้บริการ ณ อาคาร อย่างเคร่งครัด

   


นอกจากการให้บริการตามปกติแล้ว ยังคงเน้นการให้บริการแบบ delivery และบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการเปิดพื้นที่บริการ พร้อมกันนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นวัน kick off การให้บริการยืมหนังสือด้วย smart device ซึ่งผู้ใช้สามารถยืมหนังสือด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมายืมที่เคาน์เตอร์บริการ หรือการยืมด้วยระบบ self-check โดยระบบการยืมหนังสือด้วย smart device หรือ online checkout ซึ่งเป็นนวัตกรรมบริการที่สำนักหอสมุดพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ จากห้องสมุดได้ ลดการสัมผัสและการติดต่อกับผู้ให้บริการในช่วงการแพร่การระบาดของโรคโควิด-19 เพียงแค่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยมือถือหรือ smart device อื่น และยิง QR Code ที่ติดไว้ที่ด้านในปกหลังหนังสือ ด้วย Line app. หรือแอปพลิเคชันอ่าน QR code เพื่อไปสู่หน้า Quick Services ของสำนักหอสมุด ยืนยันตนเองด้วย CMU IT Account และระบุหมายเลข Barcode จากปกหลังหนังสือที่ต้องการยืม หน้า Quick Services ยังสามารถตรวจสอบหนังสือคงค้าง กำหนดการคืน และค่าปรับได้ด้วยตนเอง
   
แกลลอรี่