คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ได้แก่ คุณสุชาติ ชุติปภากร, ผศ.พรพรหม แม้นนนทรัตน์, อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร, ผศ.ดร.ดรุณี มงคลสวัสดิ์, อ.ดร.พรพุฒิ ศุภเอม, คุณกัลยาณี แสวงศรี และคุณจารุวรรณ สอนรมย์ ในการดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่