เข้าพบผู้บริหารและแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้โครงการ Alpha Academy ในวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยี โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ได้แก่

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โดยได้เข้าพบคุณเทวา จันทร์ไฝ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม คุณสมสุข ซื่อสัตย์สกุล ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม พร้อมผู้บริหารของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยได้เข้าพบคุณครูณรงค์เดช ชัยวรรณา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณครูแสงเดือน จิเรณุวัฒน์ คุณครูแนะแนวของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าพบคุณครูปรีชา จันทกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณครูสุริยะ แสงนันชัย คุณครูแนะแนว ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย ได้เข้าพบครูพวงแก้ว เลิศพิทักษ์พงศ์ คุณครูแนะแนวของโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย

และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ได้เข้าพบคุณครู สายสมร ใจสืบ คุณครูแนะแนวของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย

โดยผู้บริหารคุณครูให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ในการนี้ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงราย

แกลลอรี่