CAMT แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และแนะนำแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS67 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
แกลลอรี่