โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาษามือสากล International Sign Language 30 ชั่วโมง)

6 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาษามือสากล International Sign Language 30 ชั่วโมง) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษามือให้แก่บุคลากร โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC)
 
แกลลอรี่