The New Supreme ทีมนักศึกษาแมสคอม มช. รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ “ShopBack Marketing Challenge 2020”

11 ธันวาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     นางสาวกิ่งกาญจน์ การขยัน นายโชติพงศ์ ประสิทธิ์โชคไชย และนายณฐพงศ์ สมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แมสคอม มช.) ทีม The New Supreme ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดวางแผนธุรกิจ หัวข้อ “เชิญชวนคนให้มาใช้ ShopBack” รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

     การประกวดวางแผนธุรกิจ “ShopBack Marketing Challenge 2020” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอประโยชน์และความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน ShopBack พร้อมไอเดียสร้างสรรค์เชิญชวนให้คนใช้แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ในช่วงแคมเปญ ShopBack Shopfest 11.11 ในรูปแบบกราฟิกหรือโปสเตอร์ โดยนักศึกษาทีม The New Supreme ได้ทำการวิเคราะห์แอปพลิเคชัน ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อองค์กรและกลุ่มเป้าหมายหลักที่เลือกคือแม่บ้านสมัยใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี จนได้ไอเดียต่อยอดแผนธุรกิจด้วยการสร้าง Feature รวมถึงผลิต Content ทำ Sale Promotion กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายใช้แอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้น ตอบโจทย์ของการประกวดในครั้งนี้

     นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักศึกษาแมสคอม มช. แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นการพัฒนาและบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นนักวิชาชีพด้านสื่อสารการตลาดรุ่นใหม่ในอนาคต

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่