บรรยาย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการค้าระหว่างประเทศ”

18 ตุลาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร บรรยาย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการค้าระหว่างประเทศ” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชา international Trade, Wuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้อง Smart Class Room อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวมีความประสงค์ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่