การประชุมเครือข่ายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Asian Sustainable Campus Network (ASCN)

24 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       เครือข่ายเครือข่ายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Asian Sustainable Campus Network (ASCN) เกิดจากความร่วมมือจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้งเครือข่าย Campus Sustainability Network in Japan (CAS-Net Japan) จากประเทศญี่ปุ่น, เครือข่าย Korean Association for Green Campus Initiative (KAGCI) จากประเทศเกาหลี, เครือข่าย China Green University Network (CGUN) จากประเทศจีน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย Sustainable University Network of Thailand (SUN Thailand) จากประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี เข้าร่วม

       การประชุมเครือข่ายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Asian Sustainable Campus Network (ASCN) ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “The Next Normal : Sustainable Actions for Higher Education During COVID-19” เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

       ในปี 2564 นี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASCN ประจำปี และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 โดยมีรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice Sharing: Sustainability Report จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในระดับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator) และการประกวดผลงานของนิสิต นักศึกษา (Student Challenge) ในรูปแบบ Oral Presentation โดยประเทศไทยได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมดังกล่าวด้วย

แกลลอรี่