ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เดินทางเยือน Stanford University และ University of California, Santa Cruz

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูงานและหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • 3 มิถุนายน 2562 เดินทางสู่ Stanford University เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา โดยมี Professor Dr.Geoffrey Cox รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน Stanford Graduate School of Education เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ
  • 4 มิถุนายน 2562 เดินทางสู่ University of California, Santa Cruz เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมี Professor Dr.Cynthia Lewis, Chair, Education Department Social Sciences Division, University of California, Santa Cruz เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ


ในการนี้ คณะผู้บริหารได้นำผลงานศิลปะของนางสาววราพร หงสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนความงดงามในใจของคนไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ มอบเป็นที่ระลึกแก่คณาจารย์ของ Stanford University และ University of California, Santa Cruz อีกด้วย

แกลลอรี่