ประชุมโครงการ “Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia: SECRA”

4 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ “Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia: SECRA” ซึ่ง University of Central Lancashire ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นเจ้าภาพหลักร่วมด้วย Mid Sweden University ประเทศสวีเดน เป็นผู้นำในการประชุมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการความร่วมมือ SECRA ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 13 มหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ คือ สวีเดน สหราชอาณาจักร เอสโตเนีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก The European Commission โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรทางการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชุมชนผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบทวีปเอเชีย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้สามารถฟื้นตัวสู่สภาวะปกติ
แกลลอรี่