รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

5 กุมภาพันธ์ 2562

กองกลาง

   ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง E010248 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดงานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป


1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาบริหาร วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
5. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
6. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้ชุดโปรแกรมทางด้าน Microsoft Office และนำมาประยุกต์กับการใช้งานได้
7. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
8. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
9. มีจิตบริการที่ดี และมีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
10. สามารถปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครฯ ได้


ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ
งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง e-Mail: gen-div@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)


ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. ใบประกาศนียบัตรต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. เอกสารทะเบียนบ้านต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ


ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถดูที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th


จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

1. สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. และสถานที่สอบจะแจ้งในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2. เกณฑ์การตัดสิน จะใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสิน ผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด


ฉ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th

ไฟล์แนบ