พิธีมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

31 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ นางสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสาขา นางอรุโณทัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการสาขาท่าแพ และนายเสกสรร ประดิษฐ์ชัย หัวหน้าธนกิจ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายเครือข่ายภูมิภาค 1 ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท ให้แก่นางสาววชิราภรณ์ มีเมตตา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ นายพงศ์ภัค ปิงแก้ว ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และนางสาวรสิตา กงล้อม ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่