พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Free-Borders Education Consulting & Management Co., Ltd.

5 กันยายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Ms. Lu Liu, General Manager of Free-Borders Education Consulting & Management Co. Ltd ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Free-Borders Education Consulting & Management Co., Ltd. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ และ คุณอมรรัตน์ ลิอินโน ผู้ประสานงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่