คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

1 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ และส่วนสนับสนุนต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ณ ห้อง Video Wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.
แกลลอรี่