KIM CAMT ร่วมมือกับ MBA Guangxi University จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม

15 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยกว่างซี จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน GXU MBA x KIM CAMT ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกว่างซีมาเรียนในวิชาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรมจำนวน 3 รายวิชา ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-12 สิงหาคม พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และถือเป็นการกลับมาแลกเปลี่ยนแบบ On-site ที่ CAMT อีกครั้งของนักศึกษาจาก ม.กว่างซี หลังจากสถานการณ์ COVID-19
      โดยนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วยังมีการจัดกิจกรรมพานักศึกษา ไปดูงานในภาคอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรม การท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อการส่งออก เพื่อนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจระหว่างไทย-จีนในอนาคต
      โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกว่างซีเข้ามาศึกษากว่า 57 คน โดยมีการเรียนการสอนแบบระบบ Hybrid โดยทางหลักสูตร KIM และ DTM CBEC ได้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนแบบออนไลน์ให้เสมือนเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้เรียน ณ ห้องเรียนจริงมากที่สุด และถือเป็นการเริ่มต้น Hybrid Classroom เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนของหลักสูตร KIM และ DTM CBEC ที่ต้องการทำลายข้อจำกัดการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนออนไลน์ รองรับการขยายตัวของความต้องการเรียนในทั้งสองหลักสูตรนี้ของนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาที่ไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
แกลลอรี่