CAMT จัดอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ: "การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรอง มาตรฐาน ISO 30401: 2018"

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้สร้างการร่วมมือกับศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม KIND BY CAMT (Knowledge and Innovation Development Center) ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) จัดอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรอง มาตรฐาน ISO 30401: 2018" กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานในองค์กรภาคธุรกิจการไฟฟ้า ที่ต้องการนำความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ไปปรับใช้และพัฒนากระบวนการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงสาขาการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ในการอบรมครั้งนี้ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้รวบรวมทักษะและความรู้อันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินมาตรฐาน ISO 30401: 2018 โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คือ อาจารย์ดร. อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และผู้ดูแลโครงการภายใต้ศูนย์ KIND Center ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบ ISO 30401 ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) ที่ให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ในการปรับปรุงและดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แกลลอรี่