คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนาคณาจารย์ "การขับเคลื่อนคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา"

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ ภายใต้แนวคิด "การขับเคลื่อนคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา" เพื่อระดมความคิด ความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถเป็นผู้นำด้านการศึกษายุคใหม่ได้ รวมทั้งแสวงหารายได้ในรูปแบบอื่นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยมีคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 60 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงในสังคม Disruption" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุขคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ การบรรยายพิเศษเรื่อง "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต" โดย อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคณะฯ ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม :http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2207  

แกลลอรี่