คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2562

25 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2562" และเข้ารับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกจากนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 76 ปี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


แกลลอรี่