โครงการ "การส่งเสริมการตลาดสำหรับการผลิตแพะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย" ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการผลิตแพะ ดำเนินการศึกษาศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร

1 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

โครงการ "การส่งเสริมการตลาดสำหรับการผลิตแพะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย" 
ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการผลิตแพะ
ดำเนินการศึกษาศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา พิษณุโลก โดยศึกษาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะในภาคเหนือตั้งแต่การผลิตแพะ การแปรรูป การขนส่ง การตลาด และปัญหาอุปสรรคหรือข้อกำกัดที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนศึกษาพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) กลยุทธ์การตลาดแพะที่เหมาะสมกับสถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน
ผลที่ได้จากการศึกษาจะมีส่วนในการกำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการเลี้ยงแพะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ และนำไปสู่การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพะทั้งในระดับเชิงพื้นที่และระดับประเทศ

ระยะดำเนินการ 30 กันยายน 2563 - 30 ธันวาคม 2564

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDG4 #CMUSDG8 #CMUSDG12
แกลลอรี่