การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

29 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

    ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้นำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ดันน์ฮัมบี้ จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รหัส 35 สาขาวิชาสถิติ มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

แกลลอรี่