ต้อนรับคณะดูงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและผู้บริหารจาก lemon sky

14 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ พร้อมกับ ผู้บริหารจาก lemon เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดอบรมการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน VFX สำหรับอุตสาหกรรมเกมและแอนนิเมชันระดับสากลด้วย Software ProgramNuke และ Unreal Engine โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง C205 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่