โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

2 กันยายน 2565

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

ในการจัดโครงการสัมนาในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมในการบริหารการคมนาคมขนส่ง และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจะได้นำไปประยุกตร์ใช้และพัฒนาการทำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติการวิทยากรจากกองทุนประกันสังคมและสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยายให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ เรือนราชารีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565  

แกลลอรี่