คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย ครั้งที่ 2

15 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเลขที่ E140032 
แกลลอรี่