คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก the University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

23 พฤศจิกายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Frank Donnelly, Dean and Head of School และ Associate Professor Philippa Rasmussen, Deputy Dean International จาก Faculty of Health and Medical Sciences, the University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2565

แกลลอรี่