Ex-M.B.A. นำเสนอผลการศึกษาแบบ Action Learning แก่ผู้ประกอบการ

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 7 กลุ่ม แก่องค์กร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นกรณีศึกษาของโครงการ โดยมีคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด คุณวัลลภัช แก้วอำไพ Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และคุณนที ศรีสุทธิ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนเป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่