CMU Lifelong ผลักดันหลักสูตร Skills4Life ฟูมฟักทักษะ Soft Skills มุ่งสู่ตลาดทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เสริมสมรรถนะตอบโจทย์โลกพลิกผัน

1 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

CMU Lifelong หรือ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวหลักสูตร “Skills4Life” ฟูมฟักทักษะจำเป็นในชีวิตและการทำงาน มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงานของประเทศไทยให้พร้อมรับการการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ โดยได้นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานของไทยในปัจจุบัน รวมทั้งความสำคัญของโครงการ “Skills4life” และ Soft skills หรือทักษะแห่งอนาคตที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานคุณภาพในสังคมได้ โดยมีองค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “Skills4Life: The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ เมญ่า เชียงใหม่ (SFX Cinema MAYA) พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน ความว่า “โครงการ Skills4Life เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้พันธกิจด้านการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4) โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life เพื่อยกระดับทักษะ Soft skills อย่างมีมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกแบบหลักสูตรจำนวนกว่า 20 ท่านใน 4 กลุ่มทักษะรวมจำนวน 16 หลักสูตร โดยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Skills4Life เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร (Tailor-Made Course) ร่วมด้วย ซึ่งการดำเนินงานของโครงการได้ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ Soft skills พร้อมระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย”

ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อ “HR Talent Search and Management of Future Skill” โดยคุณจักรพันธ์ แก้วศรีจันทร์ Managing Director จาก Q Hunter Recruitment ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมทักษะ Soft skills ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะ Hard skills ให้กับคนทำงานในปัจจุบัน ไว้บางส่วนว่า “ในโลกแห่งการทำงานและการแข่งขัน บุคลากรในองค์กรต้องเจอกับความท้าทาย งานที่เคยทำในแบบเดิม ๆ กลับมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป หลายองค์กรต้องล้มหายตายจาก เพราะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ทันต่อการหมุนของโลก ด้วยความรวดเร็วในโลกดิจิทัล ความพลิกผันเพียงชั่วข้ามคืน อาจทำให้องค์กรที่ขาดการเตรียมตัว ล่มสลายไปได้ในพริบตาเช่นกัน แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยหลักที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเจริญเติบโต และความยั่งยืนของธุรกิจ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะซบเซา หรือการชิงชัยทางธุรกิจจะดุเดือดมากเพียงใด หากเรามีทีมที่เข้มแข็งแล้ว ก็อาจจะสามารถเอาชนะได้ในทุกเกมการต่อสู้กับคู่แข่ง และนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของผู้นำในองค์กรและทีมงานทุกคนที่ต้องปรับตัวเพื่อตัดสินอนาคต การสร้าง Talent และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือ mindset ที่พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลง และมองวิกฤตให้เป็นโอกาสบนโลกการทำงานที่เต็มไปด้วยขวากหนาม”

ด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการ Skills4Life มีการพัฒนาทักษะด้วย 16 หลักสูตรย่อย ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงาน (Planning and ways of working) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) และ การปรับตัวและการเรียนรู้ (Mental Flexibility) โดยเป็นบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Skills4Life ยังมีแบบทดสอบ Soft skills ที่จะประเมินทักษะที่มี เพื่อให้ทราบถึงด้านที่ต้องส่งเสริมหรือด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ในช่วงระยะการดำเนินงานเพียง 6 เดือนที่ผ่านมา โครงการ Skills4Life มีความก้าวหน้าและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และคนวัยทำงานเข้าเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ 12,847 คน และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของโครงการ กว่า 4,944 คน รวมทั้งทางโครงการได้สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาองค์กรร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จได้ โครงการ Skills4Life ยังได้รับรางวัล “สุดยอด e-Learning 2022” เพื่อการอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และในปี 2565 นี้โครงการ Skills4Life จะพัฒนาเพิ่มเติมอีก 20 หลักสูตรของ 5 กลุ่มทักษะ ด้าน Self-Leadership และ Interpersonal skills พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย ให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและโลกยุคปัจจุบัน เดินหน้าเสริมความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนนิสิต-นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และคนวัยทำงานให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของโครงการได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ เพื่อให้หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ นำไปสู่ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับทักษะทางการทำงานของประชากรในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป” ด้านผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง กล่าวเสริมเกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคม เราเชื่อว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กร เราจึงมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งที่พึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษา ผลักดันให้“การศึกษาตลอดชีวิต”สามารถเข้าถึงได้ในคนทุกช่วงวัย เพื่อเป้าหมายสุดยอดคือ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคม” หลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills for Life” เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่เคยถูกบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ ส่วนใหญ่เรามักจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมไปถึงการนำทักษะ Soft Skills ไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 16 หลักสูตร อ่านรายละเอียดและเริ่มเรียนได้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life


แกลลอรี่