หัวหน้าหน่วยวิจัย3E เป็นวิทยากรบรรยาย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และจัดทำ workshop แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 31 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ "ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)" แก่บุคลากร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC304) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 โดยมี รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

(Net Zero) ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม Workshop โดย ดร.รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

แกลลอรี่