กิจกรรมทางวิชาการ “นวัตกรรมรัฐศาสตร์เพื่อประเทศไทย” ครั้งที่ 1

23 กุมภาพันธ์ 2563

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มช. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทางวิชาการ “นวัตกรรมรัฐศาสตร์เพื่อประเทศไทย” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ โดยมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐศาสตร์กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง และกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ รัฐศาสตร์เพื่อประเทศไทยในสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัจจุบัน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ มหาวิทยาลัยรังสิต ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอิสินธร สอนไว อดีตเอกอัครราชทูตไทย และผู้ดำเนินรายการในการเสวนา ได้แก่ อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่